sunnuntai 30. syyskuuta 2012

Itämeri - I love you!


Itämeri on yhdeksän maan ympäröimä maailman toiseksi suurin murtovesiallas. Itämeri on myös yksi maailman saastuneimmista ja herkimmin haavoittuvista meristä. Itämeren rannikkovedet ovat pahoin rehevöityneet ja merenpohjan syvänteissä eliöstä on kuollut.

Itämeren ominaispiirteitä ovat alhainen suolapitoisuus, vuoroveden heikkous ja mataluus. Itämeri on pinta-alaltaan noin 390 000 neliökilometriä. Valuma-alue on noin 1 500 000 neliökilometriä. Itämereen laskee satoja jokia. Itämeren keskisyvyys on hieman reilut 50 metriä ja syvin kohta on noin 460 metriä.

Itämeren vedessä elävä lajisto on niukka. Kylmyys ja meren matala suolapitoisuus on haastavaa lajien menestymiselle. Merinisäkäslajeja on vähän verrattuna muihin meriin. Hyljelajeja on kolme: Harmaahylje, norppa ja kirjohylje. Ainoa valaslaji on pyöriäinen. Linnusto on lajistoltaan runsas.

Itämeren suojelu

• Lasten ja nuorten tietoa Itämerestä on muun ympäristökasvatuksen ohessa lisättävä. Onhan Itämeri meidän oma meremme.

• Kansalaisjärjestöjen tekemää arvokasta työtä Itämeren hyväksi on tuettava.

• Tietoisuutta arkielämän, veneilyn, mökkeilyn, kiinteistöjen ja maatalouksien ympäristöystävällisistä ratkaisuista on lisättävä ja ympäristöystävällisiä tekoja helpotettava.

• Valtakunnallinen itämeriasioiden vastuu- ja koordinointi taho on määriteltävä

• Lähialueyhteistyötä on edelleen tärkeää, sillä esimerkiksi Nevan alueen kasvava maatalous muodostaa yhä lisääntyvän riskin Itämerelle.

• Itämerellä kulkevien öljytankkereiden määrä on voimakkaasti kasvanut. Öljyonnettomuuksien ehkäisy on tärkeää, mutta meillä on oltava riittävä valmius toimia myös öljyturman sattuessa.

• Itämeri-päivä, jota vietettäisiin kaikissa Itämerta ympäröivissä maissa vuosittain samana päivänä lisäisi yhteisen vastuun tunnetta.

• Kansainvälisen HELCOMin eli Itämeren suojelukomission arvokasta työtä on tuettava ja päätöksistä pidettävä tiukasti kiinni.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti